Home Blog
Rift Valley University Sululta Campus leadership and staff members have provided food items and materials estimated about 70,000.00 (Seventy thousand) Ethiopian Birr for the surrounding communities who are unable to earn a daily living as usual due to the COVID-19 pandemic. By doing so, the campus has leadership and staff have shown empathy and sense of solidarity with those advantaged...
የCOVID-19 ወረርሽን ለመቋቋም እንደ ሀገር የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ካምፓስ ሰራተኞች፡ መምህራንና ተማሪዎች በ06/09/2012 ዓ.ም. የደም ልገሳ ፕሮግራም በተሳካ ሁኔታ ተከናዉኗል፡፡
Rakkoolee hawaasa keenya muudatan furuuf yeroo hundaa Yuunivarsiitiin Riifti Vaalii bifa adda addaan Uummataaf deeggarsa gochaa akka tureefi jiru ni beekama. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana tatamsa’inni dhukkuba COVID-19 rakkoo hamaa hawaasa keenyarratti qaqqabsiisaa jiru hir’isuuf DHIIGA ARJOOMUN barbaachisaa ta’ee waan argameef Hojjettootni, Barsiisonni fi Barattootni YRV-Kaampaasii Amboo gaafa guyyaa 06/09/2012 ALI dhiiga arjoomaniiru.
RVU UPDATE To: All RIft Valley University Students Subj.: Notifying Tution Fee Discount Dear all students of our univetsity, it is with great honor and sense of concern that RVU Management has decided to make 25% tuition fee discount for the coming months of May and June , 2020. The following months fee issue will also be notified based on the ground...
Barri duumessaa kun darbee haalli jiruu fi jireenya addunyaa keenyaa tooratti akka deebi'u amantii keenya. Kanaaf iyyuu barattootni keenya hundi keessaa ammoo eebbifamtootni waggaa kanaa qabxiilee harmaan gadii akka qalbeeffattanii hojii irra oolchitan isin yaadachiisuu barbaanna. 1. Firiin baroonta keessanii 60% kan madaalamu pirojeektiiwwan walitti fufiinsaan isiniif ergamanii fi madaalliin dimshaashaa 40% pirojeektii xumuraan ta'u hubachuun meeshaalee barnootaa sarara on laayiniin...
ለሁሉም በተለይም ለ2012 ዓ.ም ዕጩ ተመራቂዎች ማስታወሻ፣ እናምናለን በኮረና ቫይረስ ምክንያት የደበዘዘዉ ቀናችን ጊዜው ስደርስ መንጋቱ አይቀርም። ስለዚህ ህይወት  ይቀጥላል፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴም ወደ ቦታው ይመለሳል። ስለዚህ ዉድ ተማሪዎቻችንን የሚከተሉትን ነጥቦች ማስታወስ እንወዳለን፣ 1. 60% ተከታታይ ምዘና እና 40% ማጠቃለያ ምዘና የሚሰጡ በኘሮጀክት መሆኑን አዉቃችሁ በኦንላይን የተላኩላችሁን ኮርስ ማቴሪያሎች፣ የሚነበቡ መጵሐፍት እና ማጣቀሻ ዎችን ተግታችሁ አንብቡ። 2. ዓመታዊ የት/ት ሰሌዳ ምረቃን ጨምሮ የማይቀር መሆኑን...
Dear All RVU Students and with special attention to the class of 2020, Reminder: We strongly hope that the eradication of Coronavirus close the horizon is beyond a shadow of a doubt. Life continues, routines are on progress! Hence, RVU has been dispatching course materials, worksheets, projects and reading texts(references) hoping that you are fully engaged in Self-learning activities while you are...
Dear students please  call your designated campuses with the numbers below to take directions and educational materials online. Jaallatamoo barattoota yuunivarsiitii keenyaa, lakkoofsota armaan gadiin mooraa keessanitti bilbiluun qajeelfamaa fi meeshalee barnootaa karaa intarneetiin fudhadhaa. ዉድ የዩኒቨርሲቲያችን ተማሪዎች! በሚቀጥሉት የስልክ መሥመሮች በመደወል የት/ት መርጃ ዶክመንቶችን እና አቅጣጫዎችን በonline እንድትቀበሉ ደግመን እናሳስባለን።
Odeessi Biiroo Dhimmoolee Komiyunikeeshinii Kutaa Magaalaa Boolee Eebila 03/2012 akka addeessutti Dameen Yuunivarsiitii Riifti Vaalii Abbichuu sochii tatamsayiinsa dhibee Koronaavaayireesii maqsuu keessatti meeshaalee qulqullinaa qarshii 125,000 baasu, uffata sirnaa(gaawonii) hojjettota fayyaa baay'ina 250 fi Saniitaayizarii gumaachuun dirqama tajaajila hawaasaa ba'eera. Haaluma kanaana 'Higher Education Relevance and Quality Agency'(HERQA)'n madda odeessa olitti tuqamee tuquun Yuunivarsiitii Riifti Vaaliif galata galcheera. Yuunivarsiitichis ergamoolee...