These days, Rift Valley University (RVU) has been busy with a series of graduation ceremonies since July 7, 2021. Three rounds of graduations had taken place so far in different parts of the country, and the fourth phase was conducted on July 31 and 1st of August 2021 involving twelve campuses, namely Adama, Shasmane, Hawassa, Bahir Dar, Wolaita Sodo, Kemisse, Bale Robe, Asella, Batu, Chiro ,Nagelle Borana and Durame . They have all graduated the class of 2021 on July 31 and August 1, 2021.

Rift Valley University Board Members, Senate Members and Government Officials have participated in these series of graduation ceremonies and glorified the events. The following pictures were taken while the graduation ceremonies were underway. 

RVU-Hub of Excellence!

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ሐምሌ 3 ቀን 2013 . ጀምሮ በተለያዩ የሀገርቷ ክልሎች ባሉት ካምሶቹ የሚገኑ ተማሪዎችን በማሰመረቅ ላይ ይገኛል ።በዚህም  መሠረት ሦሰት ተከታታይ ተማሪዎችን አሰመሮቆ በአሁኑ ወቅት  ለአራተኛ ጊዜ በአዳማ ሻሸመኔ ፣ሀዋሳ ፣ባህርዳር ፣አሰላ ፣ባሌ ሮቤ ፣ካሚሴ ፣ ጭሮ፣ ባቱ ፣ወላይታ ሶዶ ፣ነገሌ ቦረና እና ዱራሜ ካምሶች በተለያዩ ሙያዎች እና ደረጃዎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች በደማቅ ሁኔታ አሰመቋል ።።በዚሁ የምረቃ በዓል ላይ የሪፍት ቫሊ የቦርድ አባላት ፣የሴኔት አባላት ፣የየክልሉ የመንግሰት አካላት በመገኘት የምረቃ በዓሉን አድምቀውታል እነኝህ ፎቶግራፎች የምረቃው ኘሮግራም እየተከናወነ እያለ የተወሰዱ ናቸው።

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የልህዕቀት ማዕከል ነው!

Yuuivarsitiin Riifti Vaalii barattoota  sadarkaa addaatiifi sagantaa garaagaaan barisiisuu itti fufee jirra. Haaluma kanaanin Adoolessa 24 fi 25 Kaapaasonni kudha lama ( Adama, Shashamannee, Hawaasaa, Bahir-Daar, Walayita-Sooddoo, Kamisee, Ciroo, Baalee-Roobee, Asalla, Nagalle-Boranaa, Duraamee fi Baatuu Barattota sadarkaa adda addaatiin ogumaa garaagaraatiin barsiisaa ture bakka boordii fi Seenateronni Yuunivarsiticha, akkasumas bakka qaamoleen mootummaa argamanitti eebisiisee jira. Suuraaleen ayyaanichaa haala armaan gaditti maxanfameen ilaaluun nidanda’ama.

Yuuivarsitii Riift Vaalii Burqa Haayyotaa!!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here