Rakkoolee hawaasa keenya muudatan furuuf yeroo hundaa Yuunivarsiitiin Riifti Vaalii bifa adda addaan Uummataaf deeggarsa gochaa akka tureefi jiru ni beekama. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana tatamsa’inni dhukkuba COVID-19 rakkoo hamaa hawaasa keenyarratti qaqqabsiisaa jiru hir’isuuf DHIIGA ARJOOMUN barbaachisaa ta’ee waan argameef Hojjettootni, Barsiisonni fi Barattootni YRV-Kaampaasii Amboo gaafa guyyaa 06/09/2012 ALI dhiiga arjoomaniiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here